Verkoopsvoorwaarden

Wanden

De in het gebouw opgetrokken (silex-)betonpanelen zijn conform aan de NBN B21-601, klasse A2-D2-R2-T2 (betreffende kleurnuances, uitzetting, waterdoorlaatbaarheid, …)

De buitenkant van de Silex-panelen is op basis van standaard Silex-granulaten met zand en grijs cement en wordt na verharding uitgewassen zodat de Silex-keien zichtbaar worden.

Silex-panelen zijn industriële elementen, gefabriceerd met in de natuur ontgonnen grondstoffen, kleurverschillen in & tussen de panelen onderling kunnen zich voordoen.

De retours à de hoeken van gebouw en à poortopenigen zijn volledig uitgewassen en à de openingen van buitendraaiende deuren +/- 1/2 uitgewassen (cfr Silex in gevelvlak)

De buitenzijde van de natuurkleurige betonpanelen is glad bekist, een belangrijk wolkachtig uitzicht kan bij deze elementen optreden wegens het gebruik van ontkistingsoliën en hydratatie van grijs cement.

De binnenzijde is machinaal afgestreken en natuurkleurig.

(Staal)structuur

De aanzet van de kolommen is voorzien op ca 40 cm onder het peil van de vloer.

Het eventueel gebruikte verfsysteem heeft een roestwerende, maar geen esthetische functie. Transport- en montage-schade wordt geretoucheerd, zonder garantie op een egaal uitzicht.

De in deze offerte gehanteerde staalprijzen zijn gebaseerd op de prijzen genoteerd door de Commissie bij de Afdeling Prijzen en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken (*), en dit voor maand cfr onze offerte.
Indien de prijzen (*) vermeld voor de maand waarin het betreffende staal wordt geplaatst hoger zijn dan de prijzen (*) vermeld voor de maand van onze offerte, zal de prijsverhoging verrekend worden.
(*) Commissie bij de Afdeling Prijzen en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken
O.W. 217 – Profielstaal – Categorie 1 – Courant staal AE 235 A (NBN 21.101)
O.W. 218 – Betonijzer – Effectieve prijs af fabriek voor 25 ton (voor wapeningstaal – netten en staven)
O.W. 205 – Koud gewalste dunne platen.

Dakisolatie

Bij het gebruik van isolatie op steeldeck zijn de bevestigingsmaterialen steeds zichtbaar aan de onderzijde, tenzij anders beschreven.

Polierbetonvloer

De te plaatsen polierbetonvloer is conform aan de Technische Voorlichtingen 204 klasse 4 (WTCB) (betreffende vlakheid, ongecontroleerde barsten, kleurnuances, …)
Het vroegtijdig betreden en/of berijden en/of belasten van de betonvloer is niet toegelaten, dit om beschadigingen te voorkomen. Indien dit door de bouwheer en/of architect niet wordt gerespecteerd of door hen aan derden wordt toegestaan, dan is dit op hun eigen verantwoordelijkheid.

Alle in deze offerte vermelde prijzen zijn in euro en exclusief BTW en gelden enkel wanneer het in deze offerte beschreven werk in zijn totaliteit en in één fase kan uitgevoerd worden.
De geldigheid van deze offerte vervalt indien deze offerte wordt vervangen door een nieuwe offerte.
Alle hoeveelheden zijn vermoedelijk tenzij anders vermeld en naderhand te verrekenen volgens de uiteindelijke uitvoering.

Betalingsvoorwaarden : contant zonder korting
Facturatievoorwaarden : volgens vordering der werken.

Zijn ondermeer, op niet limitatieve wijze, niet inbegrepen in de bovenstaande prijsopgave (tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze offerte) :

Grondwerken

Kosten wegens helling op het terrein.
Bronbemaling en het eventueel opvoeren/ophogen en nivelleren rond het nieuwe gebouw.
De eventuele bijkomende kosten voor het afvoeren en/of storten van vervuilde materialen en/of gronden (alle overtollige materialen en/of gronden blijven terplaatse en worden op de werf gestapeld).
De prijsopgave is, behouden expliciete andere bepaling, gebaseerd op de veronderstelling dat het om niet verdachte grond van het bestemmingstype II gaat ;
De bouwheer en niet de aannemer zal instaan voor de (administratieve) verplichtingen, waaronder het opstellen van het technisch verslag en het bodembeheerrapport, en de kosten die voortvloeien uit de reglementering op het grondverzet (Uitvoeringsbesluit van 12 oktober 2001 – hoofdstuk X).
De bouwheer zal de aannemer vrijwaren indien grond zou zijn verzet in strijd met de reglementering op het grondverzet (uitvoeringsbesluit van 12 oktober 2001 hoofdstuk X).
Alle in deze offerte beschreven delfwerk wordt verondersteld te gebeuren in normale grond, vrij van obstakels (zonder gesteente of bestaande funderingsmassieven).
Tenzij uitzonderlijk vermeld, worden alle aanvullingen uitgevoerd met uitgedolven aarde/grond.

Andere materialen, kosten en/of werken buiten deze beschreven in deze offerte. (onvoorziene werken worden achteraf verrekend)

Stuttingswerken (opschoren) voor bestaande gebouwen. Beschoeiingwerken (bv darmwanden)

Het uitbreken en herstellen van bestaande beton of asfalt.
De kosten verbonden aan de bij wet verplichte veiligheidscoördinator ; tevens wordt de veiligheidscoördinator verondersteld op de hoogte te zijn van de voorzieningen ui de verkoopsovereenkomst, zodat alle voorzieningen die niet in de verkoopsovereenkomst zijn opgenomen, zullen verrekend worden.
Gemaakte kosten in geval van uitzonderlijke omstandigheden (bvb. Noodzakelijkheid van huur van een compressor voor het kapotschieten van verharding, niet aangeduide of gemelde ondergrondse leidingen, …) ; deze zullen achteraf verrekend worden.

Water en electriciteit ; deze worden door de bouwheer gratis ter beschikking gesteld.

Het uitvoeren van een grondsondering.

De opdrachtgever / bouwheer verbindt er zich toe een afstand van verhaal van zijn brandverzekeraar te verkrijgen ten opzichte van de aannemer voor iedere schadevergoeding uitgegeven ten gevolge van een brandschade boven de 1.239.467,00 €, veroorzaakt tijdens de uitvoering van de met de opdrachtgever / bouwheer overeengekomen werken.

De werken kunnen pas aangevat worden nadat de bouwvergunning en de goedgekeurde plannen door de bouwheer aan de aannemer werden overgemaakt.

De bouwheer is verplicht om de aannemer schriftelijk alle noodzakelijke plannen te verschaffen, nodig voor het opsporen van kabels, leidingen en ondergrondse installaties gelegen op de plaats waar de bouwwerken dienen uitgevoerd te worden, en dit voor de voorziene aanvangsdatum der werken. Bij ontstentenis hiervan kunnen de werken toch starten, doch in voorkomend geval is eventuele schade geheel op de verantwoordelijkheid van de bouwheer (deze wordt dan geacht zijn stilzwijgend akkoord te geven).

Het aanleggen van een werfweg tot bij en langs de bouwplaats is noodzakelijk. Er wordt van uitgegaan dat het terrein goed/voldoende bereikbaar en berijdbaar is voor zwaar verkeer (montagekraan, camion – 40 ton). Het eventueel aanleggen van een werfweg door de aannemer wordt verrekend na overleg met de bouwheer.

Het gebouw is niet voorzien voor latere uitbreiding tenzij anders vermeld.

 

Website door Ntriga.Agency